تاريخ : چهارشنبه یازدهم آذر 1388 | 14:33 | نویسنده : عبدالخالق
جهت دانلود فایل متنی قرآن کریم رو روی لینک زیر کلیک کنید...

                                        دانلودتاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388 | 14:50 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الفاتحه(حمد) و سوره بقره را در ادامه مطلب ببینید...

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388 | 14:46 | نویسنده : عبدالخالق
سوره آل عمران را در ادامه مطلب مشاهده نمائید...

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388 | 14:44 | نویسنده : عبدالخالق
سوره النساء را در ادامه مطلب مشاهده نمائید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:24 | نویسنده : عبدالخالق
سوره المائده و سوره الأنعام را در ادامه مطلب مشاهده نمائید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:22 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الأعراف و الأنفال را در ادامه مطلب مشاهده نمائید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:21 | نویسنده : عبدالخالق
سوره التوبه و سوره یونس رادر ادامه مطلب ببینید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:20 | نویسنده : عبدالخالق
سوره هود وسوره یوسف را در ادامه ببینید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:18 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الرعد وسوره ابراهیم رادر ادامه مطلب ببینید...

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:17 | نویسنده : عبدالخالق
سوره نحل و سوره الأسراء رادر ادامه بخوانید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:16 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الکهف وسوره مریم را در ادامه مطلب بخوانید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:14 | نویسنده : عبدالخالق
سوره طه و الانبیاء را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:13 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الحج و  سوره المومنون رادر ادامه بخوانید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:12 | نویسنده : عبدالخالق
سوره النور و سوره الفرقان را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:11 | نویسنده : عبدالخالق
سوره قصص و سوره عنکبوت را در ادامه مطلب بخوانید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:10 | نویسنده : عبدالخالق
سوره شعرا وسوره نمل را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:8 | نویسنده : عبدالخالق
سوره روم و سوره لقمان رادر ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:8 | نویسنده : عبدالخالق
سوره سجده و الاحزاب را در ادامه مشاهده نمائید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:7 | نویسنده : عبدالخالق
سوره سبا وفاطر را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:6 | نویسنده : عبدالخالق
سوره یس و الصافات را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:5 | نویسنده : عبدالخالق
سوره ص تا سوره غافر را در ادامه مشاهده نمائید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:4 | نویسنده : عبدالخالق
سوره فصلت تا سوره الدخان را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:3 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الجاثیه تا سوره الفتح را در ادامه مطلب بخوانید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:2 | نویسنده : عبدالخالق
سوره حجرات تا سوره الطور را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:1 | نویسنده : عبدالخالق
سوره النجم تا سوره الحدید را در ادامه ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 6:0 | نویسنده : عبدالخالق
سوره المجادله تا سوره المنافقون را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 5:58 | نویسنده : عبدالخالق
سوره التغابن تا سوره نوح را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 5:56 | نویسنده : عبدالخالق
سوره های الجن تا النازعات را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 5:55 | نویسنده : عبدالخالق
سوره های البلد تا الاعلی را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم تیر 1388 | 5:54 | نویسنده : عبدالخالق
سوره الغاشیه تا سوره الغلق را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب
  • آسمان
  • میهن صدا